Revize chladicích, klimatizačních zařízení a čerpadel

Kontrola těsnosti a systémy detekce úniků

Články 4 a 5

Jakých zařízení se kontroly těsnosti týkají?

  • Stacionární chladicí zařízení
  • Stacionární klimatizační zařízení
  • Stacionární tepelná čerpadla
  • Nově! Chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů

Pozor článek 2, odst. 23 definuje “stacionární” jako “obvykle se nepřesouvající během provozu a zahrnující přenosná pokojová klimatizační zařízení”. Přenosná pokojová klimatizační zařízení jsou zde zahrnuta nově!

Definice chladírenských nákladních vozidel (čl. 2 odst. 26): “motorové vozidlo s hmotností nad 3,5 tuny, které je navrženo a zkonstruováno primárně pro přepravu zboží a které je vybaveno chladicí jednotkou“. Definice chladírenských přívěsů (čl. 2 odst. 27): “vozidlo, které je navrženo a zkonstruováno k vlečení za nákladním vozidlem nebo tahačem primárně k přepravě zboží a které je vybaveno chladicí jednotkou”.

Kontroly těsnosti výše zmíněných zařízení mohou provádět pouze certifikované osoby!

Kontroly těsnosti se NEMUSEJÍ provádět na hermeticky uzavřených zařízeních obsahujících méně než

10 tun CO2-eq! Podobně to bylo v N. 842 u hermeticky uzavřených zařízení s obsahem chladiva menším než 6 kg.

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)

N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2. Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

  • 3kg        → 5 tun CO2-eq
  • 30kg      → 50 tun CO2-eq
  • 300kg   → 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq:     CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Pozor! Toto opatření se nevztahuje na chladivo R22 a jiné regulované látky, protože se řídí Nařízením (ES) č. 1005/2009.

Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv:

Chladivo

Komerční název

GWP

5 tun CO2-eq

(kg)

50 tun CO2-eq

(kg)

500 tun CO2-eq

(kg)

23

14800

0.34

3.37

33.78

32

675

7.41

74.07

740.74

134a

1430

3.50

34.96

349.65

125

3500

1.42

14.28

142.86

245fa

1030

4.85*

48.54

485.44

404A

3922

1.27*

12.75

127.49

407A

2107

2.37*

23.73

237.30

407C

1774

2.82*

28.18

281.85

407D

1627

3.07

30.73

307.31

407F

Performax LT ™

1825

2.74*

27.40

273.97

410A

2088

2.39*

23.95

239.46

417A

ISCEON® MO59

2346

2.13*

21.31

213.13

422A

ISCEON® MO79

3143

1.59*

15.91

159.08

422D

ISCEON® MO29

2729

1.83*

18.32

183.22

423A

ISCEON® 39TC ™

2280

2.19*

21.93

219.30

424A

RS44

2440

2.02*

20.49

204.92

426A

RS24

1508

3.32

33.16

331.56

427A

FX100

2138

2.34*

23.39

233.86

428A

RS52

3607

1.39*

13.86

138.62

434A

RS45

3245

1.54*

15.41

154.08

437A

ISCEON® MO49plus

1805

2.77*

27.70

277.01

438A

ISCEON® MO99

2265

2.21

22.07

220.75

442A

RS50

1888

2.65

26.48

264.83

449A

1397

3.58

35.79

357.91

507

3985

1.25*

12.55

125.47

508A

13214

0.38*

3.78

37.83

508B

Suva 95

13396

0.37*

3.73

37.32

-

ISCEON® MO89

3805

1.31*

13.14

131.41

* Kontroly těsnosti se vztahují od 1. ledna 2017 (viz. vysvětlení níže)

V tabulce jsou červeně označená chladiva, u kterých platí to, že se na ně budou vztahovat kontroly těsnosti, i přes to že jejich obsah v zařízení je nižší než 3 kg.

POZOR! – pro zařízení s obsahem FP min. 3 kg se začnou používat přepočty nové limity dle CO2-eq od 1. ledna 2015.

POZOR! – požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahují do 31. rosince 2016 na zařízení, která obsahují méně než 3 kg FP. Od 1. ledna 2017 se však také u těchto zařízení bude postupovat podle množství FP v náplni zařízení vyjádřených v CO2-eq, a proto se bude nově povinnost kontroly těsnosti vztahovat také na zařízení, která obsahují méně než 3kg FP!

Na zařízení obsahující méně než 3 kg chladiva se budou případné kontroly těsnosti vztahovat až od 1. 1. 2017 a to pouze v případě, že jejich ekvivalent CO2  bude minimálně 5 tun (všechna červeně označená chladiva v tabulce).

PŘÍKLAD: u zařízení, které obsahuje 2 kg chladiva R404, nebude nutné do 31. 12. 2016 provádět pravidelné kontroly těsnosti. Od 1. 1. 2017 se ale kontroly provádět budou, protože po převodu na CO2-eq je hmotnost jeho náplně rovna 7,844 tun CO2-eq ® povinnost kontroly jednou za 12 měsíců.

U zařízení, která obsahují více jak 3 kg FP, se systém limitů změní a ekvivalent CO2 se bude používat již od 1. 1. 2015 a u zařízení, kde po přepočtu bude ekvivalent CO2 nižší než 5 tun se pravidelné kontroly těsnosti nebudou muset provádět!

PŘÍKLAD: u zařízení s obsahem 3,2 kg R134a se budou pravidelné kontroly těsnosti provádět do 31. 12.2014. Od 1. 1. 2015 už na tomto zařízení nebude nutné kontroly provádět vůbec, protože jeho ekvivalent CO2 bude menší než 5 tun.

U všech zařízení, která obsahují minimálně 3 kg chladiva, se začne přepočet na ekvivalent CO2 používat již od 1. 1. 2015 a u mnohých se může změnit interval provádění pravidelných kontrol těsnosti.

PŘÍKLAD: u zařízení s obsahem 25 kg R404A se do 31. 12. 2014 prováděla kontrola těsnosti 1x za 12 měsíců. Od 1. 1. 2015 to bude již ale 1x za 6 měsíců, protože ekvivalent CO2 pro 25 kg R404A je 98,05 tun.

Četnost kontrol těsnosti

Četnost kontrol zůstává stejná jako doposud. Nově platí opatření, že se systémem detekce  úniků se kontrola zařízení sobsahem FP nejméně 5 tun CO2-eq prodlužuje ze 12 měsíců na 1x za 24 měsíců – viz tabulka níže:

Obsah f-plynů

Četnost kontrol

Bez systému detekce úniků

Se systémem detekce úniků

5 tun CO2-eq

12 měsíců

24 měsíců

50 tun CO2-eq

6 měsíců

12 měsíců

500 tun CO2-eq

3   měsíce   N/A   aut.   systém

povinný!!!

6 měsíců1

Doporučení:  servisní  firmy  by  měly  neprodleně  informovat  provozovatele  zařízení  o  změnách

v systému pravidelných kontrol těsnosti od 1. 1. 2015 a upozornit provozovatele zařízení s obsahem

1  Od  1.  Ledna  2015  j e  u  těch to  zař ízení  povinné  instalovat  automatický  systém  detekce  úniků chladiva s vysokým GWP, že od 1. ledna 2017 může být nutné na těchto zařízeních provádět kontroly

těsnosti, i když to dříve nutné nebylo!

Systémy detekce úniků

Provozovatelé zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším zajistí, aby toto zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které na jakýkoli únik upozorní provozovatele nebo společnost zajišťující servis.

Článek 2, §29 definuje systém detekce úniků takto: “kalibrované mechanické, elektrické nebo elektronické zařízení pro jišťování úniků fluorovaných skleníkových plynů, které provozovatele při zjištění úniku varuje”.

Systémy detekce úniků musí být kontrolovány každých 12 měsíců.

Následující tabulka ukazuje limity pro povinnost systém detekce úniku zavést:

Chladivo

Obchodní název

GWP

Minimální náplň (kg)

23

14800

33.78

32

675

740.74

134a

1430

349.65

125

3500

142.86

245fa

1030

485.437

404A

3922

127.49

407A

2107

237.30

407C

1774

281.85

407D

1627

307.31

407F

Performax LT ™

1825

273.97

410A

2088

239.46

417A

ISCEON® MO59

2346

213.13

422A

ISCEON® MO79

3143

159.08

422D

ISCEON® MO29

2729

183.22

423A

ISCEON® 39TC ™

2280

219.30

424A

RS44

2440

204.92

426A

RS24

1508

331.56

427A

FX100

2138

233.86

428A

RS52

3607

138.62

434A

RS45

3245

154.08

437A

ISCEON® MO49plus

1805

277.01

438A

ISCEON® MO99

2265

220.75

442A

RS50

1888

264.83

449A

1397

357.91

507

3985

125.47

508A

13214

37.83

508B

Suva 95

13396

37.32

-

ISCEON® MO89

3805

131.41

Červeně jsou označená chladiva u kterých při převodu na CO2-eq klesne dosud používaná hranice v kg.

POZOR!!! Článek 5 se od 1. ledna 2015 vztahuje na všechna zařízení, jejichž náplň obsahuje F-plyny v množství 500 t CO2  eq a větším. V praxi to znamená, že se budou muset systémy detekce úniků zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle N. 842/2006 nutné.

Vedení záznamů

Článek 6

Provozovatelé zařízení, u kterých se musí provádět kontroly těsnosti jsou povinni vest záznamy. Tato povinnost byla již v N. 842/2006, ale nově přibylo několik opatření. Záznamy musí být vedené zvlášť pro každé zařízení.

Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny = mohou se dálepoužívatstávajícíevidenčníknihy,ačkolivtyjsouprimárně povinné pro zařízení s obsahem regulovaných látek !!!

Ke změnám může dojít s nutnou novelizací zákona a vyhlášky (cca rok 2016/2017).

Zaznamenávané informace

·    Množství a typ instalovaných FP

·    Množství doplňovaných FP – musí být specifikováno z jakého důvodu (instalace, údržba a

servis, nebo důsledek úniku).

·    Nově! Uvádí se, jestli f-plyny obsažené v zařízení jsou regenerované, nebo recyklované.

Jestliže ano, tak se musí též zaznamenat údaje o společnosti (jméno, adresa a případně číslo certifikátu), která provedla recyklaci nebo regeneraci.

·    Množství znovuzískaných FP.

·    Údaje o certifikovaných osobách.

·    Datumy a výsledky kontrol těsnosti

·    Nově! V případě vyřazení zařízení z provozu se musí zaznamenat opatření provedená ke znovuzískání a zlikvidování chladiva.

Kdo záznamy uchovává a jak dlouho?2

Pokud neexistuje národní databáze (např. elektronické záznamy)

-      Musí provozovatel uchovávat záznamy po dobu pěti let

-      Nově!  budou  muset  servisní  firmy  uchovávat  kopie  záznamů  po  dobu  pěti  let

Konkrétní forma není stanovena, proto je přijatelná např. kopie záznamů pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a poté vytisknutá a uchovaná v papírové podobě. Důležité je v takovém případě uchovat společně s kopi záznamu také kopii strany záznamu, kde jsou uvedeny identifikační údaje o zařízení.

Evidenční kniha zařízení s chladivem PDF ke stažení

Evidenční kniha zařízení s chladivem, hasivem PDF